PUSAT KOKURIKULUM

Pusat Kokurikulum, Bahagian Hal Ehwal Pelajar telah ditubuhkan pada awal tahun 2004 hasil dari penstrukturan semula UiTM dalam usaha melahirkan graduan yang memenuhi 21 Ciri Graduan UiTM yang ditetapkan. Pusat Kokurikulum telah diwujudkan oleh UiTM untuk melaksanakan bidang tugas Pengarah dan staf Pusat Kokurikulum selaras dengan peruntukan Akta 173.

Pusat Kokurikulum mempunyai empat unit penting iaitu Unit Pembangunan Akademik, Unit Latihan & Kompetensi, Unit Kesukarelawanan & Pencapaian dan Unit Pentadbiran.

Unit Kesatria merupakan Unit Kokurikulum pertama yang diwujudkan di UiTM berbangkit dari dua insiden demonstrasi oleh pelajar-pelajar di Semua IPTA (termasuk UiTM) pada akhir tahun 1975 dan awal 1976. Bagi mengatasi masalah disiplin dan salah laku pelajar ketika itu, maka kokurikulum Kesatria ditubuhkan dengan objektifnya untuk menerapkan nilai-nilai disiplin yang tinggi dalam kalangan pelajar.

Bilangan pengambilan pelajar kokurikulum Kesatria dan lain-lain kokurikulum juga telah bertambah sejajar dengan perkembangan UiTM. Didapati 30% daripada pelajar UiTM adalah ahli Kesatria dan bakinya dari komponen kursus kokurikulum yang lain.

Bilangan pelajar yang mengikuti kursus kokurikulum yang ramai termasuk Kolej Bersekutu UiTM perlu kepada pemantauan yang rapi. Pengstrukturan semula UiTM amnya dan penyusunan semula perkhidmatan-perkhidmatan di Bahagian Hal Ehwal Pelajar khasnya telah mengambil kira fungsi serta peranan dan semua Staf Unit Kesatria untuk memastikan perkhidmatan di Bahagian Hal Ehwal Pelajar memenuhi keperluan para pelajar dan hasrat universiti.

Penstrukturan semula fungsi organisasi Unit Kesatria dan Staf Skim Kesatria dilihat satu usaha serius Bahagian Hal Ehwal Pelajar dalam memantapkan pelaksanaan kokurikulum di UiTM. Dalam perkara ini mulai Oktober 2007, Unit Kesatria ditukar nama kepada Unit Kokurikulum dan Pegawai Kesatria serta Pembantu Kesatria disebut Pegawai Kokurikulun dan Pembantu Kokurikulum. Dengan ini fungsi mereka bukan sahaja bertaggungjawab kepada Kokurikulum Badan Beruniform sahaja malahan semua kursus kokurikulum di UiTM diletak di bawah pengurusan Pegawai dan staf Kokurikulum. Ini bertujuan untuk memberi lebih ruang kepada organisasi memperluaskan skop tugas, meningkatkan fungsi dan tanggungjawab kepada jawatan sedia ada. Dengan ini diharap pelaksanaan kursus kokurikulum di seluruh sistem UiTM akan berjalan lebih tersusun dan sistematik dalam menghasilkan gradúan yang holistik, seimbang dan berciri keusahawanan.

Pusat Kokurikulum sehingga kini telah pun melalui pelbagai era perubahan sesuai dengan visi dan misi Universiti dan juga perubahan senario sosio-budaya dan sosio-politik Negara. Isu Ketuanan Melayu/Patriotisme terkini merupakan agenda pertama Universiti dalam penjanaan semula semangat patriotik dalam kalangan pelajar UiTM buat ketika ini. Selain itu, program kesukarelawanan juga mendapat keutamaan untuk dilaksanakan.

Pada masa kini terdapat 209 kursus kokurikulum berkredit yang diletakkan di bawah lapan teras, iaitu:
  1. Kepemimpinan
  2. Kesukarelawanan
  3. Kesenian dan Kebudayaan
  4. Keusahawanan
  5. Sukan
  6. Khidmat Komuniti
  7. Pengucapan Awam
  8. Daya Usaha dan Inovasi
Sila hubungi

Pusat Kokurikulum
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam, Selangor
Tel: (+603) 5544 3536
Faks: (+603) 5544 3497
Emel: pusatkokurikulum@uitm.edu.my 
Website : www.pko.uitm.edu.my 

Direktori Staf


Prof. Madya Dr. Mohd Azman Yahaya
Menjalankan Tugas Pengarah
(+603) 5544 3525

Mohd Azmil Alias
Timbalan Pendaftar Kanan (Kokurikulum)
(+603) 5544 3669
azmil@uitm.edu.my

Nooraidah Mokhtar
Penolong Pendaftar Kanan (Kokurikulum)
(+603) 5544 3220
nooraidah8700@uitm.edu.my

Muhammad Syuhairi Zakaria
Penolong Pendaftar Kanan (Kokurikulum)
(+603) 5544 3595
syuhairi.zakaria@uitm.edu.my

Ku Hadzrill Jeeffry Ku Hamzah
Penolong Pendaftar Kanan (Kokurikulum)
(+603) 5544 3590
kuhadzrill@uitm.edu.my
Muhammad Khalid Abdullah

Penolong Pendaftar Kanan
(+603) 5543 7941
muham934@uitm.edu.my 


Muswadee Mohamad
Pegawai Eksekutif Kanan (Kokurikulum)
(+603) 5544 3533
muswadee@uitm.edu.my

Tun Erman Toiman
Pembantu Tadbir Kanan (Kokurikulum)
(+603) 5544 3598
erman206@uitm.edu.my

Azuna Ari
Pembantu Tadbir Kanan (Kokurikulum)
(+603) 5544 3547
azuna_ari@uitm.edu.my

Siti Hajar Asnida Ahmad
Pembantu Tadbir (Kokurikulum)
(+603) 5544 3548
sitihajarasnida@uitm.edu.my

Muhammad Zulfakhri Hakim Abdullah
Pembantu Tadbir (Kokurikulum)
(+603) 5543 7959
zulfakhri@uitm.edu.my

Azlina Ma'am
Kerani Kanan
(+603) 5543 7939
azlin175@uitm.edu.my

Fartini Che Ani
Kerani Kanan
(+603) 5544 3536
fartini@uitm.edu.my

Nor Aisiah A. Wahab 
Kerani Kanan
(+603) 5544 3547
noraisiah@uitm.edu.my

Azmirawati Jusoh
Kerani
(+603) 5544 3536
miera_77@uitm.edu.my

Hayati Missuwal
Kerani
(+603) 5544 3574
hayati035@uitm.edu.my

Mohd Irwan Abu Hassim
Pembantu Operasi
(+603) 5543 7939
irwan433@uitm.edu.my