INSTITUT KEPIMPINAN & KEPIMPINAN MELAYU

IMPAK adalah singkatan dari Institut Pemikiran & Kepimpinan Melayu UiTM. Institut ini ditubuhkan pada 6 November 2008 melalui keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif UiTM Bil.12/2008 dan diletakkan di bawah Penolong Naib Canselor InkQa. Pada 10 Jun 2010, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif UiTM telah meluluskan struktur pengurusan baru IMPAK.

Mesyuarat Majlis Eksekutif Universiti (MEU) Bil. 32/2021 pada 06 Oktober 2021 telah membuat keputusan untuk memindahkan lnstitut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu (IMPAK) dari Pejabat Naib Canselor ke Bahagian Hal Ehwal Pelajar berkuat kuasa mulai 15 Oktober 2021. kini IMPAK berada di Bahagian Hal Ehwal Pelajar di bawah seliaan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) UiTM.

Sila hubungi

Institut Kepimpinan & Pemikiran Melayu
Aras 4, Kompleks Al-Farabi,
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam, Selangor
Tel: (+603) 5544 3802
Faks: (+603) 5544 3799
Emel: impakuitm@uitm.edu.my 
Website : www.impak.uitm.edu.my

Direktori Staf


Prof. Madya Dr. Hjh. Norhayati Hussin
Pengarah
(+603) 5544 3802
yatihussin@uitm.edu.my  


Sr. Dr. Ismail Ma’arof
Ketua Unit Pengembangan Ilmu
(+603) 5544 3802
ismailmaarof@uitm.edu.my 

Hasnah Hashim
Felo Unit Penyelidikan dan Pengurusan Maklumat
(+603) 5544 3802
hasnahhashim@uitm.edu.my 

Umaimah Kamarulzaman
Felo Unit Penyelidikan dan Pengurusan Maklumat
(+603) 5544 3802
umaimah2038@uitm.edu.my 

Muhammad Khalid Abdullah
Penolong Pendaftar Kanan
(+603) 5544 3803
muham934@uitm.edu.my 


Mohd Husni Mohd Som
Pegawai Penyelidik Kanan
(+603) 5544 3806
husni820@uitm.edu.my 

Hussien Harnis
Penolong Grafik Kanan
(+603) 5544 3807
hussien@uitm.edu.my 

Hasmalizam Hassan
Kerani Kanan
(+603) 5544 3802
hasma825@uitm.edu.my  

Muhamad Fadzil Ariff Mohd Sahir
Pembantu Operasi
(+603) 5544 3802
padil@uitm.edu.my